Polityka prywatności

Przetwarzamy Państwa dane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (RODO) oraz polskimi przepisami, które dotyczą ochrony danych.

Państwa dane możemy przetwarzać:

a) aby wypełniać obowiązki prawne,

b) w celu wynikającym z naszego prawnie uzasadnionego interesu,

c) aby wykonywać zadania, które służą interesowi publicznemu,

d) na podstawie Państwa zgody.

Administratorem Państwa danych jest Solidny Partner finanse kredyty Robert Wróblewski, ul. Warszawska 111 lok.20, 05-300 Mińsk Mazowiecki.

Mogą Państwo się z nami kontaktować:

a) listownie – Solidny Partner finanse kredyty Robert Wróblewski, ul. Warszawska 111 lok.20, 05-300 Mińsk Mazowiecki,

b) telefonicznie – 25 758 10 80 (z Polski), opłata jest zgodna z taryfą Państwa operatora,

c) pocztą elektroniczną – solidnypartnerkredytyfinanse@gmail.com

d) w inny sposób, który wskazujemy na www.finansemazowieckie.pl